ZASADY PRZEWOZOWE

Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa opracowaliśmy listę zasad, jakie panują w każdym z pojazdów Green Transport podczas jazdy, decydując się na nasze usługi automatycznie potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi zasadami.

Obowiązki pasażera

  1. Podróżny jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących podczas jazdy.
  2. Podróżny jest zobowiązany do zapięcia pasów podczas jazdy.
  3. W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu.
  4. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i współpasażerom na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
  5. Przewoźnik nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pojeździe.
  6. Pasażer, który wskutek zaniedbania bądź w sposób umyślny powoduje zanieczyszczenie autokaru, zobowiązany jest do pokrycia kosztów czyszczenia.
  7. Nie akceptuje się przewozu w bagażu głównym lub podręcznym przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ogólnemu w transporcie, a w szczególności mogących wyrządzić szkodę współpasażerom lub kierowcy lub być powodem ich niewygody.
  8. Nie akceptuje się również przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.

Niezależne okoliczności będące przeszkodą w wykonaniu zlecenia

  1. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania wyjazdów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych itp.) ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.
  2. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autokaru i niemożności kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia zastępczego środka transportu w najkrótszym możliwym czasie – bez dodatkowych kosztów jeżeli pasażerowie nie będą chcieli oczekiwać na kolejny pojazd i wybiorą inny środek transportu.

Ubezpieczenie NW Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) przez przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe, powodujące jakiekolwiek szkody powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.